Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Integrované bloky ročního plánu

Uvedené programové bloky mají sloužit jako základní osnova pro podrobné rozpracování témat jednotlivými pedagogy. Navržené bloky nejsou dogmatem a pedagog může svůj program upravit vzhledem k aktuálním potřebám.

INTEGROVANÝ BLOK: Už chodím do školky

Tématické části:

"MOJE ZNAČKA":Pojmenovávat většinu toho, čím jsme v MŠ obklopeni

"DENNÍ REŽIM VE ŠKOLCE": Rozvíjet schopnosti, přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí, jeho změnám

"ROZDÍL MEZI PROŽITÝM DNEM VE ŠKOLCE A DOMA": Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem ( doma, v MŠ)

"MOJE OBLÍBENÁ HRAČKA":Vést k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se, půjčit hračku.

- Tento blok je úvodní, děti se v něm seznamují s prostředím MŠ, s novými kamarády, učitelkami a ostatním dospělými v MŠ, učí se odloučit.

INTEGROVANÝ BLOK: PODZIMNÍ HRÁTKY

Tématické části:

"PODZIMNÍ SBĚR OVOCE":Osvojit si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije.

"MÁME RÁDI ZELENINU": Využít spontánní hry, volné hry a experimenty s materiálem a předměty.

"ZMĚNY V PŘÍRODĚ": Vyjadřovat se podle vlastní fantazie, vést společné diskuse, rozhovory.

"BAREVNÝ PODZIM"- Vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou

"POČASÍ NA PODZIM"- Osvojit si poznatky o světě, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech, změnách

"CHYSTÁME SE NA ZIMU"- Rozvoj poznatků k podpoře zdraví

"LISTOPADÁNÍ"- Přizpůsobovat se podmínkám a změnám vnějšího prostředí

INTEGROVANÝ BLOK: ZIMA JE TU!

Tématické části:

"MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA" : Zachycení prvku ze světa kultury, ovládání strachu, emocí

" VÁNOCE SE BLÍŽÍ": Osvojit si poznatky o Vánocích

"HRÁTKY SE SNĚHEM A NA SNĚHU": Rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost

"CO SI V ZIMĚ OBLÉKÁME" : Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

"ZVÍŘATA V ZIMĚ":  Hovořit o zimním spánku zvířat

- Tento blok se zaměřuje na prožívání prosincových tradic. Všechny činnosti směřují k přípravě na tyto svátky. Děti mohou dále poznávat zimu jako roční období, hovořit o typických znacích, o změnách v oblékání

INTEGROVANÝ BLOK: KDYŽ SE BUDÍ JARO

Tématické části:

"PROBUZENÍ PŘÍRODY": Povídání o změnách v přírodě.

"KVĚTINY A ROSTLINY": Rozvoj estetického vnímání

"DOMÁCÍ ZVÍŘATA A MLÁĎATA": Hlubší seznamování s nejznámějšími zvířaty

" VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ": Rozvíjet aktivní a citlivý zájem v poznání přírody

"ZVÍŘATA V ZOO": Osvojení poznatků o živočišných druzích, o prostředí, ve kterém žijí

"ZVÍŘATA V LESE": Hlubší seznamování s nejznámějšími zvířaty a ptáky z lesa

"VELIKONOCE"

-Tento blok je jarní. Děti sledují změny v přírodě, poznávají charakteristické znaky tohoto období- pučící příroda, poznatky ze života zvířat, seznamují se s jarními tradicemi.

INTEGROVANÝ BLOK: JÁ NĚCO VÍM

Tématické části:

"TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO TĚLA": Podporovat uvědomění si vlastního těla

"KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ": Vytvářet podvědomí o zdraví , nemoci, o ochraně zdraví

"POHÁDKOVÉ KNÍŽKY": Projevovat zájem o knížky, soustředěne poslouchat četbu

"HRAJEME SI NA ŘEMESLA" Rozšiřování znalostí o lidech, jejich zaměstnání

"EKOLOGIE": Získávat podvědomí o soužití člověka s přírodou

- V tomto bloku se děti dozví zajím

avosti o svém těle, o zaměstnaní dospělých. O tom, jak chránit přírodu, jak třídíme odpad.

INTEGROVANÝ BLOK: CESTUJEME LETEM SVĚTEM

Tématické části:

"JAK TO VYPADÁ U NÁS DOMA": Mít povědomí o rodině, jejich členech a významu rodiny

" JAK TOVYPADÁ U NNÁS VE MĚSTĚ": Prohloubit si pozitivní vztah k místu svého bydliště

"MAMINKAMÁ SVÁTEK": slušný kultivovaný mluvní projev- BESÍDKA

"DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY": Dokáže pojmenovat dopravní prostředky dle místa pohybu

"VESMÍR": rozšiřování poznatků o vesmíru

"HALÓ DĚTI, MÁME SVÁTEK": Samostatnost dětí při organizaci činností

"TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY!"