Často kladené dotazy

Čerpá škola finanční prostředky z EU?

Sluníčko samozřejmě usiluje o rozvoj financovaný také z prostředků EU. Snažíme se získávat peníze z různých dotačních titulů vypisovaných krajem a ministerstvem. Samozřejmě je nutno dodat, že se střídavými úspěchy.

Projektová činnost byla zahájena již v roce 1998 a probíhá úspěšně dosud.

Aktuálně čerpáme prostředky na komunitní projekty partnerství Comenius a od ledna 2011 - 2019 čerpáme peníze z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Název projektu: "Rozvoj přírodních věd ve Sluníčku"). Z programu byly financovány odborné laboatoře a jejich vybavení (laboratoř přírodních věd a laboratoř ICT) a také školení pedagogů a nové pomůcky.

Následné projekty se týkají především rozvoje pedagogů v oblasti vzdělanosti a kompetencí při výuce odborných předmětů a zájmové činnosti.

Projekty 2015/16

PROJEKT SHADOWING A NAVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI

Název projektu: Shadowing a navyšování jazykové gramotnosti

Aktivity projektu, přínos projektu:

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

Z ESF škola už v minulosti čerpala peníze na projekt "Vybudování a rozvoj druhého stupně ZŠ".

Všechny granty prošly vždy řádnou kontrolou nadřízených orgánů a byly vždy řádně vyúčtovány.

Existují ve škole zájmové kroužky?

Ve škole funguje školní družina a středisko volného času s řadou kroužků: Keramika (máme keramickou dílnu a pec), počítačový kroužek, taneční kroužek, PC kroužek a dálší dle poptávky dětí.

Jak je škola zaměřená?

ZŠ a MŠ Sluníčko je zaměřená jazykově. Žáci se s angličtinou seznamují už v MŠ a na ZŠ je angličtina posílena ve všech ročnících. Povinná je již v 1. třídě. Od školního roku 2010/11 zavádíme výuku i nejazykových předmětů v angličtině (využíváme metodu CLIL. Od šk. roku 2010/11 se určitě angličtina objeví v naukových předmětech na obou stupních ZŠ).


Druhým vyučovaným cizím jazykem je němčina, která je povinná pro žáky od 7. třídy.

Našim úsilím je, aby žáci dosáhli úrovně alespoň B1 a odcházeli ze školy s cambridžským certifikátem PET. (viz. odkaz na stránkách British Council)

Jak je to s pomůckami pro žáky?

Vše kupuje škola. Šetříme rodičům čas a náklady. Škola pro své žáky pořizuje učebnice, pracovní cvičebnice, veškeré sešity, výtvarné potřeby a uvítací balíčky školních potřeb pro prvňáčky.

Jak probíhá výuka tělocviku?

Škola má pronajaté tělocvičny od nedalekých lipenských škol (vzdálených 50m a 300m). Za příznivého počasí využíváme multifunkční hřiště s umělým povrchem přímo u školy a městský stadion. Předškoláci, žáci 2. třídy a 3. třídy absolvují výuku plavání. Každý rok probíhá lyžařský kurz pro žáky od 1-9. třídy. Dále pedagogové organizují společné cyklovýlety a turistické vycházky.

Jak škola komunikuje s rodiči?

Pravidelně se konají třídní schůzky, časté jsou osobní konzultace, učitelé i vedení oslovuje rodiče emailem, pravidelně je aktualizován web školy. Kromě toho škola pořádá několikrát ročně neformální setkání s rodiči (Podzimní slavnost, vánoční jarmark, countrybál nebo současně je to Jarní bál a den dětí). Na škole pracuje školská rada, klub rodičů a přátel Sluníčka a maminky se s paní zřizovatelkou scházejí v "přátelském klubu". Škola je rodiči hodnocena jako otevřená a komunikace jako dobrá.

Jaká je úrazovost ve škole?

V podstatě velmi malá. V minulém školním roce jsme zaznamenali jen 2 úrazy, v předešlém 3 úrazů. Žádný nebyl vážný a všechny byly vyřešeny z úrazové pojistky, kterou si platíme. 

Jaká je úspěšnost žáků při přijímacím řízení?

Druhý stupeň školy funguje již od roku 2007. Všichni žáci se dostali na střední školy nebo odborné školy podle svého výběru bez problémů. Spíše vždy patřili k těm uchazečům na vyšších příčkách pořadí.

Jaké jazyky se vyučují?

Anglický a německý. Od 7. ročníku probíhá intenzivní výuka angličtiny v praxi ve spolupráci s Česko-Britskou mezinárodní školou v Olomouci.

Jaké je prostorové zázemí školy?

Škola sídlí ve vlastní budově, ke které přiléhá velká zahrada. V hlavní budově je 5 tříd, výdejna a jídelna, od r. 2018 3 třídy MŠ, 1.9. 2018 otevřena nová třída pro děti od 2 let, 2 sborovny pro učitele a kancelář ŠD, ředitelna a kancelář zřizovatelů. V suterénu je pak technické zázemí, keramická dílna a sauna. Škola má dlouhodobě pronajaté první patro (5 učeben, sborovna, zázemí) v budově městského střediska volného času (bývalá škola).

Třídy na prvním i druhém stupni jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem a IT tabulemi, žáci 2.st. mají na chodbách k dispozici pohovky, pingpongový stůl, profi fotbal, bezdrátové připojení k internetu a žákovskou knihovnu. Venku pak využívají prostornou zahradu se stromy a herními prvky a multifunkční hřiště.

Každý rok probíhají ve škole rekonstrukce a vylepšení, byly provedeny také dvě významné přístavby.

Škola investuje každý rok do budov i venkovních prostor nemalé finanční prostředky. (projekty EU, příspěvky investorů a rodičů).

Je škola vybavená moderní technikou? Jakou?

Ano, mít školu vybavenou moderní výpočetní a prezentační technikou je jednou z našich priorit.

Ve všech třídách ve škole jsou interaktivní tabule, tablety a notebooky pro žáky i pedagogy, celá škola je pokryta sítí Internet (pevné a wi-fi pokrytí), všichni žáci na 2. stupni mají k dispozici notebook,  učitelé mají k dispozici notebooky, počítače, tiskárny, skenery a kopírky, projektory a projekční plátna, diktafony, kamery a fotoaparáty a další drobnější techniku.

Tuto techniku využíváme prakticky už od nejmladšího školního a předškolního věku. Technika však není samoúčelná, vždy je to pouze nástroj k získávání dalších dovedností.

Kdo ve škole učí?

Ve škole pracují pouze vysokoškolsky vzdělaní pedagogové. Všichni jsou pedagogicky kvalifikovaní. Zájmem vedení školy je plná kvalifikovanost sboru. S úrovní a kvalitou sboru souvisí také neustálé investice do dalšího vzdělávání. Ve škole působí 7 učitelek, 2 učitelé, 3 vychovatelky ŠD, 3 učitelky v mateřské škole a jeden učitel.

Má škola laboratoře?

Ano. Od 1. 1. 2011 má škola zprovozněnou novou laboratoř. Už se všichni těší, jak rozjedou velké bádání v přírodních vědách.

Dále máme laboratorní sklo, mikroskopy, modely a mobilní fyzikální učebnu. Velkou pomocí pro názornost jsou i interaktivní tabule a celoškolní připojení k síti internet.

Má škola žáky s individuálními vzdělávacími potřebami?

Ano. Máme žáky s poruchami učení a poruchami pozornosti, máme také žáky v určitých oblastech talentované. Všichni takoví žáci potřebují individuální přístup. Učitelé spolu s výchovnou poradkyní aktivně hledají příznaky případných poruch a konzultují postupy nápravy s rodiči. Úzce spolupracujeme s psychologicko-pedagogickými poradnami v Olomouckém kraji. Žáci s individuálními potřebami mají sestaven individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou přesně definovány postupy práce s tímto žákem a způsoby jeho hodnocení a termíny doučování.

Spolupráce s rodiči takovýchto žáků (ať s poruchou nebo nadaných) je vždy velice úzká.

Nabízí škola svoz žáků do a ze školy?

Ano, jde o placenou službu navíc. Ráno dovážíme děti z okolních vesnic a mladší lipenské děti do školy a odpoledne je odvážíme domů nebo do kroužků našimi "sluníčkobusy". Služba se objednává v září, kdy se vytvoří jízdní řád našich dvou autobusů, podle kterého se pak jezdí.

Organizuje škola nějaká neformální setkání s rodiči a žáky?

Ano a mnoho. Každoročně zahajujeme školní rok slavnostním shromážděním 1. září. Při významných svátcích vždy pořádáme společná shromáždění žáků (Vánoce, Velikonoce). Během školního roku organizujeme navíc  školní akce pro děti a jejich rodiče: Podzimní slavnost na zahradě,  dětský den. Mimo to jsou organizovány menší besídky a přehledy žákovské činnosti u různých příležitostí.

Organizuje škola zájezdy a tábory?

Ano, velmi často vyhledáváme a nabízíme možnosti žákům i rodičům vycestovat za poznáním. Každoročně se koná pobytový ozdravný zájezd pro žáky k moři do Chorvatska, v létě je připraven tábor v tuzemsku.

Každoročně organizujeme pro celou školu "Školu v přírodě" a lyžařský výcvikový kurz.

Poskytuje škola stravování dětem?

V naší škole je výdejna, obědy a svačiny nakupujeme od externího dodavatele. Celodenně je žákům zajištěn pitný režim. Škola je zapojena do programu "Ovoce do škol", kdy žáci získávají ovoce nebo ovocné výrobky zdarma.

Pracuje ve škole výchovný poradce?

Ano, máme výchovnou poradkyni. Jejími hlavními úkoly je aktivní vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných. Spolupracuje s učiteli i rodiči, radí při sestavování individuálního vzdělávacího plánu. Učitelům poskytuje metodickou podporu. Dalším důležitým úkolem je poradenství v oblasti volby povolání a pomoc při výběru střední školy.

Škola má také zpracován preventivní program, který se zaměřuje na odstraňování a prevenci rizikového chování žáků.

Probíhá další vzdělávání pedagogů? Na co se zaměřuje?

Na další vzdělávání máme vypracovaný obsahový a finanční plán. Priority vzdělávání pedagogů jsou tři:
1. Využívání moderní techniky a interaktivní tabule ve vyučování.
2. Jazykové vzdělávání učitelů.
3. Využívání moderních metod vyučování, které zvyšují motivaci žáků, odstraňují nudu z vyučování, jsou aktivizační.

Probíhají ve škole výukové projekty?

Škola během roku pořádá několik projektových nebo tématických dnů - např. Den knihy, Den jazyků, Olympijské dny, Lesní pedagogiku. Jde o opravdu zajímavé věci, také proto se vždy o našich akcích objevují zmínky v lokálním tisku i odborných časopisech. Věříme, že jde o věci nejen moderní, ale hlavně efektivní.

Kromě těchto projektových dnů pořádáme řadu exkurzí do podniků a na zajímavá místa a mnoho besed se zajímavými lidmi.

Srovnává škola výsledky vzdělávání žáků?

Ano, je to pro nás velice důležité mít jakési zrcadlo. Účastníme se srovnávacích testů Kalibro, žáky a školu srovnáváme šetřením Společnosti pro kvalitu školy, zkoumáme informační gramotnost žáků testy Scio, účastníme se celostátních soutěží jako např. Matematický klokan, řady regionálních soutěží a olympiád v celé řadě oborů.

Provádíme také vlastní srovnávání individuálního pokroku každého žáka, žáci jsou také vedeni k sebehodnocení.

Účastní se škola nějakých mezinárodních aktivit?

Pravidelně se už mnoho let aktivně účastníme projektů partnerství škol Comenius.S těmito projekty jsme začali jako 1. škola v Lipníku už v roce 1999. Proběhly už 4 partnerské projekty (tří nebo dvou leté). V tom posledním byli našimi partnery mateřské a základní školy ze Španělska, Švédska, Itálie, Velké Británie, Turecka a Rumunska. Prioritou těchto projektů je vždy obohacení našich metod. Zároveň se snažíme umožnit žákům vycestovat do zahraničí.

Kromě projektů Comenius financovaných EU vyhledáváme partnery také samostatně. Naše škola spolupracovala s Univerzitou v Oxfordu a byli u nás na stáži angličtí studenti. Aktuálně velice dobře spolupracujeme s Univerzitou v severoanglickém Durhamu (v létě tam pořádáme tábor pro děti) a s veslařským klubem v Durhamu - vloni a předloni jsme vyslali naši reprezentantku ve veslování na slavnou durhamskou regatu a žákyně se nám vrátila s několika poháry.

Žáci měli v předchozích  letech možnost vyjet také na anglický vzdělávací a poznávací zájezd přímo do Anglie.

Grafika sluníčka
Aktuality
Zveřejněno: 15.9.2023
Jízdní řád Sluníčkobusu
Zveřejněno: 20.6.2023
Školné od 1. 9. 2023

Vážení a milí rodiče,

dovolujeme si Vás seznámit s novým ceníkem školného platným od 1. 9. 2023.

Zobrazit vše

Grafika sluníčka
Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Loučská 237,
751 31  Lipník nad Bečvou
IČ: 25366556
581 772 171
602 735 412
info@slunicko.cz
dktckvd

Zobrazit kontakty

Grafika sluníčka
Anketa
Grafika sluníčka
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 5. prosince 2023
a svátek má Jitka.

Grafika sluníčka
Školní rok 2023/2024
Zahájení šk. roku: 4. 9. 2023
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 22. 12. - 2. 1. 2024
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2024 (středa)
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024 (pátek)
Jarní prázdniny: 12. 2. - 18. 2. 2024
Velikon. prázdniny: 28.3. 2024
Konec šk. roku: 28. 6. 2024 (pátek)
Zahájení šk. roku 2024/2025: 2. 9. 2024

Základní informace

Název školy:ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.
Adresa:Loučská 237
IČ:25366556
Ředitelka školy:Bc. Věra Pospíšilová
E-mail:info@slunicko.cz
Web:https://www.slunicko.cz
Datová schránka:dktckvd

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 581 772 171
Ředitelka:(+420) 581 772 171
Družina:(+420) 580 582 850
Odhlašování obědů:(+420) 731 438 486
Výdejna obědů:(+420) 580 582 851
pavilon 5.třída a II.stupeň ZŠ:(+420) 580 582 852

Mapa

Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.